Vyhláška 185/2006 Z.z.

Napísal  28 september 2009 - Rybárske zákony
Hlasujte
(0 hlasov)

(ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov )

Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Platnosť od: 13.4.2006
Účinnosť od: 15.4.2006


Uverejnené v Zbierke zákonov č. 68/2006 strana 1122

NA ZÁKLADE:
139/2002 Z.z.

 

§43;

RUŠÍ PREDPIS:
238/2002 Z.z.


OBLASŤ: Právo životného prostredia a Správne právo

185/2006 Z.z.


VYHLÁŠKA


Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky


zo 17. marca 2006,

ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
v znení neskorších predpisovMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 43 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) členení vôd,
b) obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
c) označovaní rybárskych revírov,
d) zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
e) skúške rybárskeho hospodára,
f) vydávaní povolení na rybolov (ďalej len povolenie ) a vydávaní osobitných povolení na rybolov (ďalej len osobitné povolenie ),
g) čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších lovných mierach a o počte rýb, ktoré si možno v jednom dni privlastniť, a o zapisovaní údajov do záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len záznam ),
h) opatreniach na záchranu rýb,
i) rozsahu skúšky člena rybárskej stráže, služobnom odznaku, preukaze člena rybárskej stráže a o evidencii rybárskej stráže,
j) spôsoboch lovu rýb.

§ 2
Členenie vôd

(1) Kaprovými vodami sú prevažne vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie druhov kaprovitých rýb.

(2) Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha.

(3) Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.

§ 3
Evidencia rybárskeho revíru

(1) Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru (ďalej len užívateľ ) obsahuje

a) revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1,
b) výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
c) výkaz o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
d) evidenciu veterinárnych osvedčení.

(2) Užívateľ okrem vedenia evidencie rybárskeho revíru vypracúva aj štatistický výkaz.1)

§ 4
Označovanie rybárskych revírov

(1) Rybársky revír sa označuje tabuľou s označením rybárskeho revíru (ďalej len tabuľa ), ktorá sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná zo všetkých prístupových ciest k rybárskemu revíru a predstavovala hranice rybárskeho revíru, a dodatkovou tabuľou.

(2) Užívateľ na tabuli uvedie

a) číslo a názov rybárskeho revíru,
b) charakter a účel rybárskeho revíru,
c) rozlohu rybárskeho revíru okrem vodného útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd,
d) názov užívateľa.

(3) Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho revíru uvedie

a) presné hranice časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v čase neresu alebo zimovania,
b) dôvod časového obmedzenia lovu rýb,
c) časové obmedzenie lovu rýb.

(4) Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 5
Zarybňovací plán rybárskeho revíru

(1) Zarybňovací plán rybárskeho revíru vychádza z druhu a množstva rýb, zo základnej charakteristiky rybárskeho revíru, z úlovkov za predchádzajúce roky a z úživnosti rybárskeho revíru. Zarybňovací plán rybárskeho revíru sa vypracúva na tri roky. Vzor zarybňovacieho plánu rybárskeho revíru je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Zarybňovací plán rybárskeho revíru obsahuje minimálne zarybnenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 5. Minimálne zarybnenie sa nevykonáva v každom roku pre rybárske revíry bez privlastnenia si úlovku a pre chovné rybárske revíry. Ak užívateľ minimálne zarybnenie nevykoná, uvedie to v zarybňovacom pláne rybárskeho revíru.

§ 6
Skúška rybárskeho hospodára

(1) Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.2)

(2) Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.

(3) Obsahom školenia a skúšky rybárskeho hospodára sú

a) právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace s ochranou životného prostredia,
b) základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
c) hospodárenie v rybárskom revíri,
d) základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,
e) základy chorôb rýb a ich prevencie,
f) opatrenia užívateľa pri mimoriadnych situáciách.

(4) Po úspešnom vykonaní skúšky rybársky hospodár ustanovený obvodným úradom životného prostredia dostane preukaz rybárskeho hospodára (ďalej len služobný preukaz ). Služobný preukaz nahrádza povolenie vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený, a rybársky lístok. Vzor rybárskeho lístka je uvedený v prílohe č. 6.

(5) Služobný preukaz obsahuje fotografiu držiteľa služobného preukazu, evidenčné číslo služobného preukazu, názov a potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, ktorý služobný preukaz vydal, meno a priezvisko držiteľa služobného preukazu a rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára. Vzor služobného preukazu je uvedený v prílohe č. 7.

(6) Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje

a) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu rybárskeho hospodára,
b) číslo služobného preukazu,
c) meno a adresu užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár vykonáva činnosť,
d) rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.

§ 7
Povolenie a osobitné povolenie

(1) Spolu s povolením a osobitným povolením sa vydáva rybársky poriadok obsahujúci zoznam a rozlohu rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie a osobitné povolenie vzťahujú, a úpravu lovných mier podľa § 13 ods. 4.

(2) Osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka a povolenia alebo osobitného povolenia, ktoré nahrádza rybársky lístok, je osobou oprávnenou na lov rýb (ďalej len loviaci ).

§ 8
Povolenie

(1) Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.

(2) Povolenie obsahuje

a) evidenčné číslo a označenie povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
c) údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,
d) rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,
e) záznam,
f) názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky.

§ 9
Osobitné povolenie

(1) Osobitné povolenie možno na základe písomnej žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, na vedeckovýskumné účely a vo verejnom záujme, ako sú zásluhy na rozvoji rybárstva, športu, kultúry, vedy a výskumu. Písomnú žiadosť na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme možno podať najneskôr do 31. marca. Vzor žiadosti na vydanie osobitného povolenia je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a vo verejnom záujme obsahuje

a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osobitného povolenia,
c) údaj o platnosti osobitného povolenia,
d) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje.

(3) Osobitné povolenie na vedeckovýskumné účely obsahuje

a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,
c) názov a sídlo inštitúcie,
d) údaj o platnosti osobitného povolenia,
e) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,
f) názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej bolo osobitné povolenie vydané,
g) informáciu o tom, že držiteľ osobitného povolenia oznámi termín lovu hromadnými lovnými prostriedkami v rámci výskumnej úlohy najmenej sedem dní pred termínom lovu užívateľovi.

(4) Po ukončení výskumnej úlohy držiteľ osobitného povolenia predloží ministerstvu správu o splnení výskumnej úlohy; ak výskumnú úlohu nesplnil do 15. januára nasledujúceho roka, predloží predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy. Kópia správy o splnení výskumnej úlohy sa predkladá aj užívateľovi.

(5) Držiteľ osobitného povolenia podľa odsekov 2 a 3 odovzdá záznam alebo záznam a správu o splnení výskumnej úlohy, alebo predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy do 15. januára ministerstvu; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie vydalo, ryby nelovil; ak neodovzdá záznam, správu o splnení výskumnej úlohy alebo predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy do 15. januára, nemôže požiadať o vydanie osobitného povolenia na nasledujúci rok.

§ 10
Čas individuálnej ochrany rýb

(1) Čas individuálnej ochrany rýb, keď sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:

a) od 1. januára do 15. marca mieň sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. mája lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 15. júna šťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra hlavátka podunajská (Hucho hucho); na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,
f) od 15. marca do 31. mája kapor rybničný (Cyprinus carpio zdomácnená forma) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, keď je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov, a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky,
g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Aspius aspius),
2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Abramis ballerus),
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa),
12. pleskáč vysoký (Abramis brama),
13. podustva severná (Chondrostoma nasus),
h) od 15. marca do 15. júna
1. mrena severná (Barbus barbus),
2. sumec veľký (Silurus glanis),
3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
j) od 1. septembra do 30. novembra
1. úhor európsky (Anguilla anguilla),
k) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
3. čík európsky (Misgurnus fossilis),
4. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
5. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
8. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii neťažná forma),
9. kapor sazan (Cyprinus carpio divá forma),
10. karas zlatistý (Carassius carassius),
11. kolok veľký (Zingel zingel),
12. kolok vretenovitý (Zingel streber),
13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
15. plotica lesklá (Rutilus pigus),
16. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
17. pĺž severný (Cobitis taenia),
18. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
19. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

(2) Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany rýb:

a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) belička európska (Alburnus alburnus),
c) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
d) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
e) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
f) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
g) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
h) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
j) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
k) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
l) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
m) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
n) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumček čierny (Ameiurus melas),
aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
ac) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
ad) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
ae) veslonos americký (Polyodon spathula),
af) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ag) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

§ 11
Čas individuálnej ochrany ostatných
vodných organizmov

Čas individuálnej ochrany od 1. januára do 31. decembra (celoročne) sa ustanovuje pre tieto ostatné vodné organizmy:

a) ulitníky (Gastropoda)
1. kotúľka štíhla (Anisus vorticulus),
2. kotúľka pobrežná (Gyraulus riparius),
3. teodox dunajský (Theodoxus danubialis),
b) lastúrniky (Bivalvia)
1. korýtko riečne (Unio crassus),
2. škľabka ploská (Anodonta complanata),
c) obrúčkavce (Annelida)
1. dážďovka bahenná (Allobophora dubiosa),
2. klepsina barinná (Batracobdella paludosa),
3. pijavica lekárska (Hirudo medicinalis),
d) kôrovce (Crustacea)
1. nifargus tatranský (Niphargus tatrensis),
2. rak bahenný (Astacus leptodactylus),
3. rak riavový (Astacus torrentium),
4. rak riečny (Astacus astacus),
5. synurela prostredná (Synurella intermedia),
6. štítovec jarný (Lepidurus apus),
7. štítovec letný (Triops cancriformis),
8. žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa),
9. žiabronôžka slovenská (Chirocephalus slovacicus),
e) podenky (Ephemeroptera)
1. podenka (Ametropus fragilis),
2. podenka pálková (Arthroplea congener),
3. podenka krehká (Baetis gracilis),
4. podenka (Behingia ulmeri),
5. podenka (Brachycercus herisella),
6. podenka (Ecdyonurus insignis),
7. podenka (Ephemera glaucops),
8. podenka (Ephemera lineata),
9. podenka (Ephoron virgo),
10. podenka (Heptagenia coerulans),
11. podenka (Choroterpes picteti),
12. podenka (Isonychia ignota),
13. podenka (Metreletus balcanicus),
14. podenka (Oligonerurisca borysthenica),
15. podenka (Oligoneuriella polonica),
16. podenka (Palingenia fuliginosa),
17. podenka veľká (Palingenia longicauda),
18. podenka (Raptobaetops tennulus),
f) vážky (Odonata)
1. šidlo belasé (Aeschna coerulea),
2. šidlo (Aeschna isosceles),
3. šidlo (Aeschna subarctica elisabethae),
4. šidlo obrovské (Anax imperator),
5. šidlo tmavé (Anax parthenope),
6. šidlo lúčne (Brachytron pratense),
7. šidielko (Coenagrion hastulatum),
8. šidielko (Coenagrion scitulum),
9. šidielko (Coenagrin mercuriade),
10. pásikavce rodu (Cordulegaster),
11. vážka (Epitheca bimaculata),
12. klinovka (Gomphus simillimus),
13. vážka (Ladona Libellula fulva),
14. vážky rodu Leucorrhinia,
15. klinovka čiernonohá (Onychogomphosus forcipatus),
16. klinovka hadia (Ophiocompus cecilia),
17. vážka modrá (Orthetrum coerulescens),
18. ligotavky rodu Somatochlora,
19. klinovka žltonohá (Styluruis flavipes),
20. šidlovka hnedá (Sympecma fusca),
21. vážka pásavá (Sympetrum pedemontanum),
g) pošvatky (Plecoptera)
1. pošvatka Amphinemura borealis,
2. pošvatka Brachyptera braueri,
3. pošvatka Brachyptera moniliformis,
4. pošvatka Capnopsis schilleri,
5. pošvatka Isogenus rubecula,
6. pošvatka tmavá (Isoperla obscura),
7. pošvatka Isoperla serricornis,
8. pošvatka Marathamea vitripennis,
9. pošvatka Perla bipunctata,
10. pošvatka Rhabdiopteryx navicula,
11. pošvatka dvojbodková (Taeniopteryx schoenemundi),
12. pošvatka Xanthoperla apicalis,
h) potočníky (Trichoptera)
1. potočník alpínsky (Acrophylax vernalis),
2. potočník Agrypnia obsoleta,
3. potočník Agrypnia varia,
4. potočník Allogamus starmachi,
5. potočník Apatania carpathica,
6. potočník Beraeamyia hrabei,
7. potočník Cerraclea riparia,
8. potočník Grammotaulius nitidus,
9. potočník Chaetopteryx subradiata,
10. potočník Chimarra marginata,
11. potočník Limnephilus algosus,
12. potočník Oecetis notata,
13. potočník Oecetis tgripunctata,
14. potočník Polycentropus excisus,
15. potočník Polycentropus schmidti,
16. potočník Setodes viridis,
i) chrobáky (Coleoptera)
1. potápnik široký (Dytiscus latissimus),
2. vodomil Hydrophilus aterrimus,
3. vodomil čierny (Hydrophilus piceus),
j) kruhoústnice (Cyclostomata)
1. mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),
2. mihuľa potočná (Lampetra planeri),
3. mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),
4. mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),
k) obojživelníky (Amphibia)
1. kunka červenobruchá (Bombina bombina),
2. kunka žltobruchá (Bombina variegata),
3. ropucha bradavičnatá (Bufo bufo),
4. ropucha zelená (Bufo viridis),
5. rosnička zelená (Hyla arborea),
6. hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus),
7. skokan ostropyský (Rana arvalis),
8. skokan štíhly (Rana dalmatina),
9. skokan zelený (Rana kl. esculeta),
10. skokan krátkonohý (Rana lessonae),
11. skokan rapotavý (Rana ridibunda),
12. skokan hnedý (Rana temporaria),
13. salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra),
14. mlok horský (Triturus alpestris),
15. mlok hrebenatý (Triturus cristatus),
16. mlok dunajský (Triturus dobrogicus),
17. mlok karpatský (Triturus montandoni),
18. mlok bodkovaný (Triturus vulgaris).

§ 12
Denný čas lovu rýb

(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na

a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 do 19.00 hod.,
2. máj a august od 5.00 do 21.00 hod.,
3. jún a júl od 4.00 do 22.00 hod.,
b) lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august od 4.00 do 22.00 hod.,
2. september a október od 5.00 do 21.00 hod.,
3. november a december od 7.00 do 19.00 hod.,
c) kaprových vodách v mesiacoch
1. január a február od 7.00 do 17.00 hod.,
2. marec a apríl od 5.00 do 21.00 hod.,
3. máj, jún a október od 4.00 do 24.00 hod.,
4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,
5. november a december od 7.00 do 20.00 hod.

(2) Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 13
Lovná miera rýb

(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:

a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm
b) boleň dravý (Aspius aspius) 40 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 70 cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 20 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm
f) jalec tmavý (Leuciscus idus) 20 cm
g) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio)
zdomácnená forma 40 cm
i) lieň sliznatý (Tinca tinca) 25 cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27 cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm
l) mrena severná (Barbus barbus) 40 cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25 cm
o) pleskáč siný (Abramis ballerus) 20 cm
p) pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 25 cm
v) sih maréna (Coregonus maranea) 25 cm
w) sih peleď (Coregonus peled) 25 cm
x) sivoň potočný (Salvalinus fontinalis) 25 cm
y) sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm
z) šťuka severná (Esox lucius) 60 cm
aa) tolstolobik biely
(Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm
ab) tolstolobik pestrý
(Hypophyhalmichthys nobilis) 45 cm
ac) úhor európsky (Anguilla anguilla) 45 cm
ad) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) 50 cm
ae) zubáč volžský (Stizostedion volgensis) 35 cm

(2) Lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb:

a) belička európska (Alburnus alburnus),
b) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
c) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
d) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
e) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
f) býčkovec amurský (Percottus glenii),
g) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
h) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
i) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
j) hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
k) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
l) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
m) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
n) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pichľavka silná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumček čierny (Ameiurus melas),
aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
ac) veslonos americký (Polyodon spathula),
ad) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ae) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

(3) Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.

(4) Užívateľ môže zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb podľa miestnych podmienok vždy na obdobie troch rokov, a to aj opakovane, pričom úpravu lovných mier rýb oznámi Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky najneskôr v termíne predkladania zarybňovacieho plánu a zverejní v rybárskom poriadku.

§ 14
Množstvo úlovkov a ich evidencia

(1) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.

(2) Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac

a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,
b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.

(3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.

(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

(5) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.

(6) Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

(7) Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

(8) Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.

(9) Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí.

(10) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

(11) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.

(12) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.

(13) Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.

(14) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené; platí to aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

(15) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

§ 15
Opatrenia na záchranu rýb
pri mimoriadnych situáciách

Pri mimoriadnych situáciách užívateľ vykonáva

a) opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného vodného toku,
b) odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality, alebo iné vhodné opatrenia na záchranu rýb,
c) opatrenia uložené v rozhodnutí orgánu štátnej správy.

§ 16
Skúška člena rybárskej stráže

(1) Skúška člena rybárskej stráže sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.

(2) Školenie a skúšky členov rybárskej stráže zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.

(3) Obsahom školenia a skúšky člena rybárskej stráže sú

a) právne predpisy upravujúce rybárstvo,
b) ustanovenia právnych predpisov trestného práva a správneho práva týkajúce sa rybárstva.

(4) O úspešnom vykonaní skúšky člena rybárskej stráže vydá škola alebo vzdelávacia ustanovizeň podľa odseku 1 osvedčenie o odbornej spôsobilosti člena rybárskej stráže.

(5) Člen rybárskej stráže nosí pri výkone svojej činnosti služobný odznak viditeľne na hrudi.

(6) Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu v tvare elipsy. Uprostred elipsy je štátny znak Slovenskej republiky, ktorého výška je 5 cm a šírka 3, 7 cm. V hornej časti obvodového pásu je nápis Rybárska stráž a v dolnej časti identifikačné číslo. Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 9.

(7) Preukaz člena rybárskej stráže obsahuje fotografiu držiteľa, evidenčné číslo preukazu, číslo služobného odznaku, názov a potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, ktorý preukaz člena rybárskej stráže vydal, meno a priezvisko držiteľa a rozsah pôsobnosti. Vzor preukazu člena rybárskej stráže je uvedený v prílohe č. 10.

(8) Evidencia rybárskej stráže obsahuje

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu člena rybárskej stráže,
b) číslo preukazu člena rybárskej stráže a číslo služobného odznaku,
c) názov a adresu užívateľa, ktorý rybársku stráž navrhol na ustanovenie,
d) rozsah pôsobnosti člena rybárskej stráže.

§ 17
Spôsoby lovu rýb

(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.

(2) Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskych prútov s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na miesto lovu a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti.

(3) Loviaci po skončení lovu rýb podľa odsekov 1 a 2 odstráni akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania.

(4) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať.

(5) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových vodách a lipňových vodách.

(6) Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 5 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.

(7) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 cm 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

(8) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel3) na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.

(9) Ak sa lov rýb vykonáva spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, miesto lovu rýb musí byť osvetlené po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu rýb prirodzeným svetlom. Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

(10) Použiť sonar možno len pred začatím lovu rýb.

(11) Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou, ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. Užívateľ uvedie na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou

a) druh vysadených rýb,
b) čas, v ktorom nemožno loviť ryby, a
c) text Zákaz lovu vysadených druhov rýb .

(12) Vzor dodatkovej tabule o zákaze lovu vysadených druhov rýb je uvedený v prílohe č. 11.

§ 18
Prechodné ustanovenia

(1) Označenie rybárskych revírov podľa doterajších predpisov platí do 31. mája 2006. Označenie rybárskeho revíru dodatkovou tabuľou podľa príloh č. 4 a 11 platí od 1. januára 2007.

(2) Preukazy členov rybárskej stráže vydané podľa doterajších predpisov sú platné do 31. decembra 2006.

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 238/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.

§ 20
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

László Miklós v. r.

Príloha č. 1
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
REVÍRNY LIST


Príloha č. 2
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
Výkaz o zarybnení


Príloha č. 3
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
Výkaz o úlovkoch


Príloha č. 4
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
Tabuľka s označením rybárskeho revíru
a Dodatková tabuľa


Príloha č. 5
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
Zarybňovací plán rybárskeho revíru


Príloha č. 6
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
RYBÁRSKY LÍSTOK


Príloha č. 7
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
PREUKAZ RYBÁRSKEHO HOSPODÁRA


Príloha č. 8
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
Žiadosť
o vydanie osobitného povolenia na rybolov


Príloha č. 9
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
SLUŽOBNÝ ODZNAK


Príloha č. 10
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
PREUKAZ ČLENA RYBÁRSKEJ STRÁŽE


Príloha č. 11
k vyhláške č. 185/2006 Z.z.
DODATKOVÁ TABUĽA O ZÁKAZE LOVU
VYSADENÝCH DRUHOV RÝB

Posledná úprava štvrtok, 28 marec 2019 21:57
Miroslav Orinčák

Som administrátor tohto rybárskeho portálu. Vyskúšal som si rôzne spôsoby lovu, vrátane lovu kaprov na boilies, ale muškárenie pre mňa ostáva najkrajšou rybačkou. Rád však lovím aj dravce na prívlač.

Webstránka: www.fishnet.sk
Prihláste sa, ak chcete článok komentovať

Rybárska diskusia

  • Žiadne príspevky na zobrazenie

Najnovšie rybárske videá

Zobraziť všetky videá

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa