Ipeľ

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po cestný most v obci Poltár časť Zelené vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica.

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda - hraničná voda.

Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok od ústia po pramene.

Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie.

Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene.

Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná plocha v obci Chľaba.

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa